Etusivu / Vastuullisuus / Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen


Vastuullisuus tarkoittaa Tapiolan sijoitustoiminnassa suunnitelmallisuutta ja aktiivisuutta. Sijoituksissa pyritään markkinoita parempaan tuottoon pitkällä aikavälillä. Sijoituskohteen vastuullisuuden arviointi on tärkeä osa Tapiolan sijoitusprosesseja.

Vastuullisuus on kiinteä osa yhtiöryhmän toimintaa myös sijoitustoiminnassa. Sijoitustoimintaa ohjaavat sovitut periaatteet ja pitkän aikavälin tavoitteet, joita sovelletaan eri omaisuusluokissa ottaen huomioon niiden erityispiirteet.

Tapiolan sijoituksia tekevistä yhtiöistä Eläke-Tapiola, Tapiola Varainhoito ja Kiinteistö-Tapiola ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Suurinta osaa Vahinko- ja Henki-Tapiolan sijoituksista hoitaa Tapiola Varainhoito ja Kiinteistö-Tapiola. Näin ollen vastuullisuus on mukana myös Vahinko- ja Henki-Tapiolan sijoitusprosesseissa.

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa Tapiolassa muun muassa YK:n periaatteiden mukaisesti vastuullisuuden ottamista yhdeksi kriteeriksi sijoituskohteen analysoinnissa ja sijoituspäätösten teossa. Tietoa sijoituskohteen toiminnan vastuullisuudesta pyritään saamaan tapaamalla säännöllisesti muun muassa yrityksen johtoa sekä arvioimalla yrityksen toimintaa laaja-alaisesti. Myös yhtiökokouksissa vaikuttaminen ja hyvän hallintotavan analysointi kuuluvat Eläke-Tapiolan prosesseihin. Lisäksi Tapiola kannustaa sijoituskohteitaan kehittämään toimintansa vastuullisuutta ja tukee vastuullisuuden lisääntymistä toimialalla muun muassa erilaisten toimialajärjestöjen ja yhteistyöfoorumien kautta. Tapiola haluaa myös itse raportoida avoimesti ja säännöllisesti vastuullisen sijoittamisen kehityksestä omassa sijoitustoiminnassamme.

Vuonna 2011 Tapiola Varainhoito ja Eläke-Tapiola olivat aktiivisia jäseniä Finsifin eli Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen toiminnassa. Yhtiöt ovat olleet mukana toteuttamassa vastuullisen sijoittamisen tietoisuuden levittämistä niin sijoittaja- kuin yrityskentässäkin. Näistä suurimpana projektina oli Pelastuuko Maailma -seminaari syyskuussa.

Vahinko- ja Henki-Tapiolassa pyritään turvaamaan vakavaraisuus

Vahinko-Tapiolan ja Henki-Tapiolan sijoitustoiminnan tavoitteena on turvata vakavaraisuus ja saada mahdollisimman hyvää tuottoa hallitulla riskitasolla. Sijoitusten allokaatiota ohjaavat vakavaraisuuden, vastuuvelan rakenteen ja katekelpoisuuden asettamat rajat sekä pääoman tuottovaatimukset. Pitkällä aikavälillä sijoitustuottojen on ylitettävä asiakashyvityspolitiikan mukaiset kokonaistuottotavoitteet. Sijoitustoiminnalla pyritään pitkällä aikavälillä ja kaikissa olosuhteissa hyvään ja vakaaseen tuottoon välttäen pääomariskejä.

Vahinko- ja Henki-Tapiola sijoittavat vastuullisesti ja edellyttävät, että yhteistyökumppanit toimivat samojen periaatteiden mukaisesti. Vastuullisuus on tärkeä osa sijoitusten riskienhallintaa.

Eläke-Tapiola palkittiin Suomen parhaana eläkesijoittajana

Eläke-Tapiolalla on vastuu työeläkevaroista ja niiden kartuttamisesta. Eläke-Tapiolan sijoitustoiminnan tavoitteena on sijoittaa eläkevarat tuottavasti ja hallita aktiivisesti myös niihin liittyviä riskejä.

Yhtiö analysoi kaikki sijoituskohteensa ja arvioi niiden toimintaa jatkuvasti eri toiminnallisten prosessien kautta muun muassa ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Analysoimalla yhtiöitä Eläke-Tapiola on tunnistanut salkustaan ne yritykset, jotka esimerkiksi hidastavat ilmastonmuutoksen etenemistä, kehittävät uusia, korvaavia toimintamalleja ja pienentävät ilmasto- ja ympäristökuormaa. Eläke-Tapiolassa uskotaan, että tällaisten yritysten joukosta löytyvät myös tulevaisuuden menestyjät ja tuottavat sijoituskohteet.

Marraskuussa 2011 Eläke-Tapiola valittiin jo toisena vuotena peräkkäin Suomen parhaaksi eläkesijoittajaksi eurooppalaisille eläkesijoittajille suunnatussa Investment & Pensions Europen (IPE) vuotuisessa kilpailussa. Kilpailun tuomariston perusteluissa todettiin viime vuosikymmenen olleen menestyksekäs Eläke-Tapiolan sijoitustoiminnalle. Muita suomalaisia eläkeyhtiöitä parempi menestys nähtiin osoituksena suunnitelmallisen ja itsenäisen, pitkän aikavälin sijoitusstrategiaan pohjautuvan sijoitustoiminnan vakaudesta ja johdonmukaisuudesta. Menestyksen taustalla näkyvät myös viime vuosien onnistuneet sijoitusomaisuuden allokaatiomuutokset. Eläke-Tapiolan sijoitustuotot ovat suomalaisten eläkeyhtiöiden parhaat niin viiden kuin kymmenenkin vuoden aikavälillä laskettuina.

Tapiola Varainhoito julkaisee rahastojen vastuullisuusjakaumat

Tapiola Varainhoidon sijoitustoiminnan tavoitteena on saada asiakkaiden varoille mahdollisimman hyvä tuotto suhteessa riskiin. Sijoituskohteet valitaan aina Tapiola Varainhoidon oman analyysin perusteella. Siksi myöskään sijoituskohteiden vastuullisuuden arviointia ei ole ulkoistettu, vaan se on osa yhtiön tekemää yritysanalyysia.

Syyskuussa 2011 yhtiö sai vastuullisen sijoittamisen periaatteita edistävältä YK:n alaiselta UN PRI-verkostolta kiitosta vastuullisesta sijoittamisesta. Tapiola Varainhoidon vahvuuksien katsottiin ilmenevän erityisesti toimintatavoissa. Vastuullisuuden arviointi on mukana kaikissa sijoitusanalyyseissä ja -päätöksissä. Perinteiseen taloudelliseen analyysiin lisätään analyysi ympäristö-, yhteiskunnallisten ja hallinnollisten tekijöiden vaikutuksista.

Tapiola Varainhoito julkaisee suorien osakerahastojensa ja yrityslainarahaston kuukausikatsauksissa sijoituskohteiden vastuullisuusjakauman. Jakaumassa kerrotaan, kuinka monta prosenttia sijoitussalkkuun kuuluvista yrityksistä on hoitanut vastuunsa ympäristö- ja sosiaalikysymyksissä kiitettävästi, hyvin, tyydyttävästi tai heikosti. Uusi käytäntö parantaa sijoittajan mahdollisuuksia seurata sijoitusrahastojen vastuullisuutta.