Etusivu / Vastuullisuus / Vastuu yhteiskunnasta

Vastuu yhteiskunnasta

Vastuullisuuslupauksissaan yhteiskunnalle Tapiola lupaa olla aloitteellinen yhteiskuntavastuun arvovaikuttaja ja vastuullisuuden edistäjä yhteiskunnassa. Vakavaraisella liiketoiminnallaan Tapiola tukee myös yhteiskunnallista vakautta.


Tapiola osallistui vuoden aikana useisiin yhteiskunnallisesti tärkeistä ja ajankohtaisista asioista käytyihin keskusteluihin. Kuopiossa ja Turussa järjestettyjen Tapiola Akatemia -keskustelufoorumien aiheena olivat ikääntyvien ihmisten hoivapalveluiden turvaaminen. Myös Proud age -hankkessa nostettiin esille ikääntymisen myönteisiä puolia sekä ikääntyneiden hyvinvoinnin lisäämistä. Työurien pidentäminen ja työhyvinvointi ovat myös olleet Tapiolan julkisuudessa ja asiakaskohtaamisissa esiin nostamia teemoja. 
Tapiola tekee yhteistyötä suomalaisten yliopistojen kanssa, ja on tukenut lahjoituksin useita yliopistoja valtakunnallisuuden ja tieteenalojen monipuolisuuden perusteella.

Vastuullista vaikuttamista kumppaneiden kanssa 


Tapiola edistää Suomen Punaisen Ristin kanssa valtakunnallista ystävätoimintaa, ja vuonna 2011 toteutettiin ensimmäistä kertaa ystävänkuukausi-kampanja. Suomen Luonnonsuojeluliiton kanssa Tapiola tekee yhteistyötä valtakunnallisen energiatehokkuuden kehittämiseksi. 
Lisäksi Tapiola oli mukana nuorten Nou Hätä! -pelastustaitokampanjassa, jossa tuettiin koululaisten opetusta vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi ja hätätilanteissa toimimiseksi. Tapiola on tukenut myös kehitysmaiden yrittäjyyttä Kirkon Ulkomaanavun Naisten Pankki -rahaston kautta.

Taloudellista osaamista edistetään monin tavoin 


Suomalaisten talousosaamisen lisääminen on tärkeä teema finanssiyhtiöille. Tapiola edistää talousosaamista useissa eri hankkeissa, kuten Kuluttajatutkimuskeskuksen TOKATA-hankkeessa, jossa tutkitaan parhaita käytäntöjä nuorten taloudellisen osaamisen edistämiseksi. Marttojen kanssa tehdään yhteistyötä nuorten aikuisten talousosamisen parantamiseksi ja Eläkeliiton kanssa tuetaan senioreita talouden hallinnan kysymyksissä. Finanssialan Keskusliiton hankkeessa tehtiin nuorille Zaldo-verkkosivusto, jossa opetetaan taloudellisen osaamisen keskeisiä asioita.

Erityistä huomiota vakuutuspetosten ja harmaan talouden torjuntaan

Tapiolassa noudatetaan lakeja, määräyksiä ja toimitaan tehtyjen sitoumusten mukaisesti. Henkilöstö on perehdytetty toimialaa koskeviin lakeihin, määräyksiin, tietoturvavaatimuksiin sekä hyvää pankki- ja vakuutustapaan. Tapiolassa valvotaan näiden noudattamista. Erityistä huomiota kiinnitetään vakuutuspetosten ja harmaan talouden torjuntaan. Kirjalliset ohjeet on laadittu myös edustamiseen sekä lahjojen antamiseen ja vastaanottamiseen.

Korvaustoiminnassa asiakkaat pyritään ohjaamaan vain sellaisille kumppaneille, jotka täyttävät Tapiolan asettamat kriteerit. Korvaustoiminnan oikeellisuus ja laadunvalvonta varmistetaan korvausprosessin kontrollien avulla. Jos epäselvyyksiä ilmenee, ne selvitetään. Tästä on esimerkkinä tällä hetkellä meneillään oleva rikosoikeudenkäynti kahta henkilökuntaan kuulunutta vahinkotarkastajaa sekä kuutta urakoitsijaa vastaan.

Vahinko-Tapiola sai kaksi huomautusta viranomaisilta

 Vahinko-Tapiola on saanut vuonna 2011 kaksi huomautusta viranomaisilta. Eduskunnan oikeusasiamieheltä saatiin huomautus liikennevahinkoasian käsittelyyn liittyen hallintolain vastaisesta menettelystä, koska korvausasian käsittelyssä oli perusteetonta viivettä. Finanssivalvonta antoi huomautuksen liittyen lakisääteisen tapaturma-asian käsittelyyn, jossa Vahinko-Tapiola ei ole hoitanut asiaa ilman aiheetonta viivytystä. Samassa yhteydessä Finanssivalvonta totesi Vahinko-Tapiolan menetelleen henkilötietolain tarkoituksen ja hyvän hallinnon vastaisesti, kun yhtiö ei ollut neuvonut asiakasta asianmukaisesti käyttämään henkilötietolain mukaista tarkastusoikeuttaan. Muut Tapiolan yhtiöt eivät saaneet raportointivuoden aikana huomautuksia.

Tapiola ei ole saanut raportointivuonna myöskään asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyviä valituksia.

Tapiolan korvausratkaisuissa alaa vähemmän muutoksia 

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan tilaston mukaan Tapiolan ratkaisujen muutosprosentti on ollut vuonna 2011 sekä kahtena edellisenä vuonna alan keskiarvoa alempi. Raportointivuonna lautakunta ratkoi noin 5 000 työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntötapausta, joista Tapiolan tapauksia oli 850. Muutosprosentti lautakunnassa oli Tapiolalla 9, kun toimialalla se oli 11.

Vuosi 2011:

  • Tapiolan ratkaisuja 850 (4999), joista muuttui 75 (530).
    Muutosprosentti 9 (11).


Vuosi 2010:

  • Tapiolan ratkaisuja 756 (5547), joista muuttui 69 (578).
    Muutosprosentti 9 (10).


Vuosi 2009:

  • Tapiolan ratkaisuja 774 (5519), joista muuttui 52 (539).
    Muutosprosentti 7 (10).

 

Suluissa kaikkien yhtiöiden yhteenlasketut luvut. 

Yhteiskunnallinen tulonjako

2011

2010

2009

  Milj. e %-osuus Milj. e %-osuus Milj. e %-osuus
Tuottoja Tapiolalle  Tuotot vakuutustoiminnasta 2 644,9 83,1 2 538,4 74,9 2 441,0 72,4
Jälleenvakuuttajien osuus korvauksesta 46,5 1,5 52,7 1,6 9,3 0,3
Sijoitustoiminnan nettotuotot 451,1 14,2 757,1 22,3 878,1 26,1
Muut tuotot 39,7 1,2 39,5 1,2 40,9 1,2
Kokonaistuotot 3 182,3 100,0 3 387,6 100,0 3 369,3 100,0
             
Tulonjako sidoryhmille  Korvaukset asiakkaille 2 224,7 69,9 2 455,0 72,5 2 472,0 73,4
Jälleenvakuuttajien osuus 41,8 1,3 32,7 1,0 28,9 0,9
Henkilöstön palkat ym. 273,4 8,6 141,5 4,2 122,6 3,6
Muut liikekulut = hankkijat 80,1 2,5 210,9 6,2 202,5 6,0
Yhteiskunta 490,8 15,4 470,5 13,9 444,8 13,2
Tapiola-ryhmä 69,7 2,2 75,3 2,2 98,5 2,9
Osuudenomistajat 1,7 0,1 1,7 0,1 0,0 0,0
Kokonaistulonjako 3 182,2 100,0 3 387,6 100,0 3 369,3 100,0


Yhteiskunnallinen tulonjako kuvaa, mistä eristä Tapiolan vakuutustoiminnan kokonaistuotot ovat muodostuneet ja miten ne jakautuvat eri sidosryhmien kesken. Samalla se kuvaa Tapiola-ryhmän vaikutusta yhteiskunnallisena toimijana. Tapiola on julkaissut yhteiskunnallisen tulonjaon vuosikertomuksissaan vuodesta 1977 alkaen. Pankkialalle ei ole luotu vastaavaa esittämistapaa.