Etusivu / Tapiola-ryhmä / Toimintaympäristö

Toimintaympäristö

Vuonna 2011 toimintaympäristöä leimasivat maailmantalouden ongelmat, jotka aiheuttivat epävarmuutta myös Suomen talouteen. Velkakriisi johti monien Euroopan valtioiden rahoitusongelmiin ja sijoitustuottojen laskuun. Taloustilanteen epävarmuus vaikeutti ja hidasti Tapiolan asiakkaiden päätöksentekoa säästö- ja sijoitusasioissa.

Vuosi 2011 oli sekä reaalitaloudessa että sijoitusmarkkinoilla hyvin kaksijakoinen. Alkuvuonna talouskasvu jatkui vielä suhteellisen vahvana, mutta raaka-aineiden ja energian hintojennousun seurauksena kustannusinflaation voimistuminen alkoi vähitellen heikentää maailmantalouden näkymiä.
Keväällä useat talouden luottamusindeksit kääntyivät laskuun.

Kesäkuukausina sijoitusympäristö muuttui nopeasti. Yhdysvalloissa kustannusinflaatio vaikutti talouskasvuun erittäin negatiivisesti. Samaan aikaan Euroopan velkakriisi alkoi uudelleen kärjistyä, kun markkinoiden luottamus Italiaan äkillisesti heikkeni. Loppuvuoden aikana euroalueen ongelmien pelättiin rahoitusmarkkinoiden kautta leviävän globaaliksi laskusuhdanteeksi. Tämän johdosta osakekurssit laskivat voimakkaasti, erityisesti Euroopassa ja suhdanneherkillä reunamarkkinoilla. Turvallisina pidettyjen valtioiden lainakorot laskivat puolestaan ennätyksellisen alas.

Sijoitustuottojen lasku heikensi sekä Tapiolan omasta sijoitustoiminnastaan saamia tuottoja että asiakkaiden saamia sijoitustuottoja. Epävakainen sijoitusympäristö herätti asiakkaiden kiinnostuksen aktiivisen varainhoidon ratkaisuihin.

Pankkien lainamarginaalien taso nousi hieman katsausvuoden aikana verrattuna edelliseen vuoteen. Edelleen alhaisilla marginaalitasoilla kilpailtiin pankkien kesken. Pankkitalletusten matala tuottotaso ei vähentänyt asiakkaiden kiinnostusta pääomaturvattuihin tuotteisiin.

Yksityishenkilöiden ottamien uusien eläkevakuutusten markkinan taantuminen jatkui katsausvuonna. Vuonna 2010 markkinoille tuotu pitkäaikaissäästämissopimus eli PS-sopimus ei ole onnistunut aktivoimaan kuluttajia eläkesäästämisen aloittamiseksi.

Vahinkovakuutusyhtiöiden korvausmenot jatkoivat kasvuaan

Vahinkovakuutusyhtiöiden korvausmenojen kasvu jatkui vuonna 2011. Alkuvuoden jo toinen peräkkäinen runsasluminen talvi sekä vuoden 2010 ja 2011 loppuun osuneet myrskyt aiheuttivat paljon vahinkoja ja kasvattivat korvausmenoja. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusmaksutulo puolestaan kasvoi Finanssialan Keskusliiton arvion mukaan. Kasvuun vaikuttivat muun muassa edellisvuotta parempi työllisyystilanne, joka näkyi lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulon kasvuna. Lisäksi ajoneuvojen ensirekisteröintien määrä kasvoi alalla reilulla 14 prosentilla edellisvuoteen nähden.

Finanssialan Keskusliiton arvion mukaan henkivakuutusyhtiöiden maksutulo aleni edellisvuodesta yli 30 prosentilla. Maksutulon alentumista selittää kapitalisaatiosopimusten vähentyminen ja ryhmäeläkevakuutuksen vastuunsiirtojen puuttuminen. Riskivakuutusten myynti oli alalla edellisvuotta parempaa, kun taas säästöhenkivakuutuksen maksutulo aleni.

Kilpailu keskittävistä asiakkaista kiristyi katsausvuonna edelleen muun muassa uusien kilpailijoiden ja yhdistymisten vuoksi. Uusi toimija aloittaa vahinkovakuutusten myynnin vuoden 2012 alussa.

Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla kaupankäyntivolyymi jäi vuosituhannen alhaisimmalle tasolle. Alkuvuoden aikana markkinatunnelmat olivat vielä lievästi positiiviset, mutta epävarmuus talouden kehityksestä sekä haasteet rahoitusmarkkinoilla synkensivät näkymiä syksyn aikana.

Asuntokauppa ja asuntoluototus olivat melko vilkasta koko kalenterivuoden alkuvuoden koronnousuista huolimatta. Talouden ympäristön heikentyminen kuitenkin hiljensi asuntokauppaa hieman loppuvuonna.

Sukupuoli ei saa vaikuttaa enää hinnoitteluun

EU-tuomioistuin antoi 1.3.2011 tuomion yhdenvertaisuusasiassa. Tuomion mukaan vapaaehtoisia henkilövakuutuksia ja liikenne- ja autovakuutuksia ei ole sallittua hinnoitella sukupuoleen perustuen 21.12.2012 jälkeen. Uudistus ei koske vanhoja vakuutuksia. Tuomion johdosta vapaaehtoisten henkilövakuutusten hinnoittelu on uudistettava Tapiolassa sukupuolineutraaliksi 22.12.2012 alkaen uusmyynnissä. Vanhoja henkivakuutuksia ei tarvitse muuttaa. Henkilövakuutukset ovat alustavan kansallisen tulkinnan mukaisesti uusia vakuutuksia uuden vakuutuskauden alkaessa. Tuomio ei koske työnantajan ottamia vakuutuksia.

Sukupuolineutraali hinnoittelu johtaa käytännössä vakuutusmaksutasojen nousuun. Erityisesti kuolemanvaravakuutuksissa naisten vakuutusmaksut nousevat merkittävästi. Vakuutusten hinnoittelun muuttaminen esitetyssä aikataulussa on vakuutusyhtiöille erittäin haastavaa. Tapiolassa on aloitettu projekti, jonka tehtävänä on vakuutusten hinnoittelun tasa-arvoistaminen 21.12.2012 mennessä.

Uusia vakavaraisuussäännöksiä vakuutusyhtiöille ja pankeille

Jo useita vuosia valmisteltu vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta koskevan sääntelyn kehittämishanke, Solvenssi II, tuo tiukennuksia vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta ja pääomavaatimuksia määritteleviin periaatteisiin. Vahinko- ja Henki-Tapiola valmistautuvat parhaillaan Solvenssi II:n voimaantuloon, jonka voimaantuloaikataulua ei ole lopullisesti päätetty. Uusien periaatteiden on suunniteltu astuvan voimaan viimeistään 2014. Tapiola-ryhmän yhtiöillä ei ole vahvan vakavaraisuutensa vuoksi vaikeuksia täyttää uusia vaatimuksia.

EU-komissio uudistaa Basel III-normien mukaisesti pankkien likviditeetti- ja vakavaraisuusvaatimuksia. Uudet vaatimukset tulevat voimaan 1.1.2013 alkaen sisältäen kuitenkin useita voimaantulo- ja siirtymäsäännöksiä. Tapiola Pankki jatkoi katsausvuonna valmistautumistaan uusiin säännöksiin.