Johtaminen


Hyvä johtaminen ja esimiestyö ovat avainasemassa sekä tulosten saavuttamisen että tapiolalaisten työhyvinvoinnin kannalta. Hyvä esimiestyö perustuu Tapiolan arvoihin ja henkilöstöpolitiikkaan. Hyvää johtamiskulttuuria kehitetään johdon ja henkilöstön aktiivisena vuoropuheluna sekä yhtiöryhmän hallinnon tukemana.

Henkilöstöjohtaminen

Tapiolan henkilöstöjohtamisessa keskeisiä asioita ovat lähijohtamiseen panostaminen, joka ilmenee esimerkiksi käytännön palautteen antamisena muun muassa vuosittaisissa kehityskeskusteluissa. Siten panostetaan hyvien ja erinomaisten suoritusten palkitsemiseen ja riittämättömiin suorituksiin puuttumiseen. Osaamisen jakamista ja aloitteellisuutta, oman työn johtamista ja vastuunkantamista sekä uudistumista edistävä johtamis- ja toimintakulttuuri tukee Tapiolan arvoja.

Henkilöstöpalvelut on Tapiolassa jaettu kahteen osaan, keskitettyihin ja hajautettuihin yhtiö- tai pääyksikkötason toimintoihin. Keskitetty eli yhtiöryhmätason henkilöstöpalveluorganisaatio vastaa henkilöstöpoliittisista linjauksista ja henkilöstöpolitiikasta, henkilöstöstrategian kehittämisestä, henkilöstöraportoinnista, työterveyshuollosta ja työsuhdeasioista sekä henkilöstöhallinnosta (mm. palkanlaskenta, HR-tietojärjestelmät, henkilöstöedut). Hajautetuissa toiminnoissa henkilöstöpäälliköt vastaavat yhtiökohtaisesta palvelusta sekä muun muassa toimenkuviin, työhyvinvointiin, rekrytointiin ja osaamisen kehittämiseen liittyvistä asioista.

Henkilöstöasiain johtoryhmä avustaa hallituksia, yhtiöiden johtoryhmiä ja asiakaslohkojohtoryhmiä henkilöstöasioiden käsittelyssä ja niitä koskevassa päätöksenteossa sekä kehittää henkilöstöstrategiaa ja henkilöstöpolitiikkaa. Se on myös ensisijaisin työnantajanäkökulmaa soveltava päätöksentekoelin henkilöstöasioissa. Henkilöstöpäällikkökokous yhdessä keskitetyn henkilöstöpalveluiden kanssa vastaa päätöksien käytäntöön viennistä ja niistä tiedottamisesta esimieskunnalle ja henkilöstölle.

Tapiolassa toimivat myös erilaiset osallistumistoimikunnat, työhyvinvoinnin ohjausryhmä, työsuojelutoimikunta ja moniarvoisuustyöryhmä. Henkilöstö on myös edustettuina tulosyksiköiden ja alueiden johtoryhmissä ja vakuutusyksiköiden hallintoneuvostoissa.

Kannustejärjestelmät ja henkilöstöedut

Tapiolan kannustejärjestelmät perustuvat Tapiolan palkka- ja palkitsemispolitiikkaan, joka viimeksi päivitettiin keväällä 2011. Kannustejärjestelmien tarkoituksena on henkilöstöä kannustamalla ja sitouttamalla tukea strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamista. Kannusteista tärkein on tulospalkkiojärjestelmä, joka muodostuu sekä tiimi- että yksilökohtaisista tavoitteista. Saavutettu tavoitetaso todetaan tuloskeskustelussa. Henkilöstön tulospalkkio on korkeintaan 7 prosenttia vuosipalkasta. Toteumat ovat olleen keskimäärin 4 prosenttia. Myyntihenkilöstön tulospalkkiot vaihtelevat muutamasta prosentista noin puoleen kokonaispalkasta. Johdolla on oma tulospalkkiojärjestelmänsä.

Henkilöstörahastoa kartuttava voittopalkkiojärjestelmä perustettiin Tapiola-ryhmään vuonna 1991. Se palkitsee pitkäaikaisesta sitoutumisesta Tapiolaan ja edistää hyvien tulostavoitteiden saavuttamista. Voittopalkkion määrä riippuu yhtiöryhmän kunkin vuoden tuloksesta ja on enimmillään 3 prosenttia henkilöstörahaston jäsenten yhteenlasketusta vuosipalkkasummasta. Voittopalkkion määräytymiskriteerit vahvistetaan vuosittain. Vuonna 2011 voittopalkkiota rahaston jäsenille ei maksettu. Henkilöstörahastoon on tähän mennessä siirretty kaikkiaan noin 29,3 miljoonaa euroa.

Henkilöstöetuja ovat henkilöstörahaston lisäksi esimerkiksi vakuutusmaksujen erikoistariffointi, pankin etutili ja lainapalvelut, lomaosakkeet sekä työterveyshuoltoa täydentävä Hoitoturva-vakuutus. Henkilöstön eläketurvaa on myös parannettu lisäeläkkeellä, joka kartuttaa eläkettä vuosittain 0,2 % tietyin edellytyksin.

Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuus on Tapiolan arvoissa ja osa strategiaa. Tapiola osallistuu kestävän kehityksen edistämiseen turvallisen, terveellisen ja puhtaan elinympäristön puolesta toimimalla tavoitteellisesti yhteiskuntavastuun toteuttamiseksi ja edistämiseksi. Tapiolan vastuullisuuslupaukset asiakkaille, henkilöstölle, ympäristölle ja yhteiskunnalle ohjaavat yhtiöryhmän toimintaa käytännössä. Vastuullisuuslupauksiin on kiteytetty yhdessä asiakkaiden, johdon ja henkilöstön kanssa Tapiolan yhteiskuntavastuun ja vastuullisen yritystoiminnan oleellisimmat asiat.

Vastuullisuus on mukana yhtiöiden ja liiketoimintojen vuosisuunnitelmissa. Vastuu niiden toteuttamisesta on linjaorganisaatiossa ja myös jokaisella tapiolalaisella henkilökohtaisesti. Seuranta- ja raportointivastuu on kullakin organisaation osalla. Yhtiöihin ja yksiköihin nimetyt vastuullisuuden asianajat seuraavat osaltaan vastuullisuuslupausten toteutumista ja raportoivat edistymisestä pääjohtajan organisaatiossa toimivalle vastuullisen yritystoiminnan yksikölle, joka raportoi edistymisestä yhtiöryhmätasolla edelleen yhtiöiden hallituksille. Hallitukset saavat säännöllisesti tilannekatsauksen vastuullisuuden toteutumisesta.

Tapiolan ylimmän johdon tulospalkkaus perustuu pitkäjänteisyyttä tukevaan järjestelmään ja siinä on mukana myös vastuullisuutta mittaava osa. Henkilöstön tuloskorteissa vastaavaa elementtiä ei vielä ole annettuna.

Tapiola on sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin ja pyrkii ottamaan huomioon toimintansa yhteiskunnalliset vaikutukset sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tapiola noudattaa tekemiään sopimuksia ja sitoumuksia.

Ympäristöjohtaminen

Ympäristöasioiden hoitaminen on Tapiolan arvojen mukaista vastuullista ja ammattitaitoista toimintaa. Tapiolan ympäristötoiminta perustuu ympäristöpolitiikkaan, jonka taustalla ovat yhtiöryhmän arvot, strategia ja yhteiskuntavastuun periaatteet sekä tehdyt sitoumukset. Vastuullisuuslupaukset ympäristölle ohjaavat käytännön toimintaa, ympäristöohjelmaan on kirjattu tavoitteet ja toimenpiteet niiden toteuttamiseksi sekä toiminnan jatkuvaksi parantamiseksi. Henkilöstön sitoutumista ja ympäristötietoisuutta ylläpidetään säännöllisellä sisäisellä viestinnällä. Tapiola ottaa toiminnassaan huomioon toimintansa vaikutukset ympäristöön sekä varovaisuusperiaatteen soveltamisen.

Ympäristövakuuttaminen ja ympäristöriskien hallinnan palvelut ovat Vahinko-Tapiolan vastuulla. Tapiola-ryhmän yhtiöt ottavat sijoitustoiminnassaan huomioon ympäristöasiat. Kiinteistö-Tapiola vastaa hallinnoimiensa kiinteistöjen sekä kiinteistöliiketoiminnan ympäristöasioiden hoidosta ja kehittämisestä. Yhtiöryhmän ympäristötoiminnan ohjaus, koordinointi ja kehittäminen ovat vastuutettu pääjohtajan organisaatiossa toimivalle yksikölle. Ympäristöryhmä on yhteistyöryhmä, jossa on edustettuina ympäristötoiminnan kannalta keskeisten yksiköiden edustajat, ja se toimii myös Green Office –tiiminä. Käytännön toteutusvastuu on linjaorganisaatioissa.